Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2009)

Ngoài Vùng Lịch Sự – tạp bút trào phúng của Thị Nhon (nhà báo Nguyễn Phương Thảo) đề cập tới nhiều điều ai cũng có thể từng thấy đâu đó trong cuộc sống của mình qua các tiểu phẩm:

Tiếp dân hay táp dân?, Ê mặt chuyện ngoài đường, Kẹt xe – nghẽn văn hóa, Những “vấn nạn” đám cưới, Du lịch nhưng thất… lịch!, Những đồng nghiệp… mắm tôm!, Học chạy sao bằng học chen, Kinh khiếp… hội chợ!, Văn hóa ATM: Cần… bảo trì gấp!.

Với Ngoài Vùng Lịch Sự, tác giả muốn bạn cùng cười vào thói hư tật xấu như một cách giương cung bắn một mũi tên vào nó chứ không thể lắc đầu rồi phẩy tay bỏ qua.