Nhãn: Sách cũ

Bút ký lịch sử về cuộc đời một vị quan phủ đã trải qua thời kỳ Cách mạng ruộng đất.