Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2009)

Văn hóa tâm linh dường như gần gắn bó với con người suốt cả cuộc đời. Nó biểu hiện ở nhiều mặt trong đời sống tinh thần của con người, trong đó tín ngưỡng, tôn giáo chiếm một phần quan trọng. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa tâm linh, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin đã cho xuất bản cuốn sách Văn Hóa Tâm Linh của tác giả Nguyễn Đăng Duy. Sách có bố cục gồm 3 phần sau:

  • Phần 1: Khái luận về văn hóa tâm linh
  • Phần 2: Tâm linh trong tín ngưỡng tôn giáo ở người Việt miền Bắc.
  • Phần 3: Những điều kết luận