Nhãn: Sách hiếm

Tǎng nhân Trung Quốc thời cổ là một bộ phận của nhân dân Trung Quốc thời cổ, cũng có những cống hiến vào việc sáng tạo ra vǎn minh Trung Quốc thời cổ. Tuy cách sinh hoạt của họ chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo ngoại lai là Phật giáo nhưng rốt lại nó cũng nảy sinh, phát triển và thay đổi trong bối cảnh xã hội Trung Quốc đã phát sinh muôn ngàn mối dây liên hệ, từ đó trở thành một bộ phận quan trọng làm nên bức tranh sinh hoạt nhiều màu nhiều vẻ của người xưa.
Sách này lấy tǎng nhân Trung Quốc thời cổ làm đối tượng chủ yếu, miêu tả các mặt sinh hoạt của họ.