Nhãn: Sách như mới

Xem giới thiệu tại Amazon: https://www.amazon.com/Power-Persuasion-Command-Business-Personal/dp/0471786772/