Nhãn: Sách mới

(Phiên bản bìa vàng của NXB Hồng Đức, khác bìa trên ảnh)

Chúng ta học với Phật là học pháp chân thật, học chánh giác, chỉ có chánh giác mới có thể giải quyết được vấn đề.

Giải quyết vấn đề gì vậy?

Lìa tất cả khổ, được tất cả vui, chân thật lìa khổ được vui.”

(Hòa Thượng Tịnh Không)

“Tam Bảo là gì vậy?

Mọi người đều biết gọi là Phật – Pháp – Tăng. Mọi người biết được Phật – Pháp – Tăng nhưng không biết ý nghĩa của ba chữ Phật – Pháp – Tăng, vật thì theo cách khác mà nói bạn vẫn chưa có Quy y. Phật ở bên ngoài là tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng. Có câu rằng: “Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ được thân”, bạn nương vào đó thì bạn làm sao có thể nương được chứ?…

Phật dạy bạn Quy y là nương vào Tự Tánh Tam Bảo của bạn, không phải bên ngoài tâm tánh của bạn. Phật là ý nghĩa của giác ngộ, tự tánh giác chính là Phật bảo, tự tánh chánh chính là Pháp bảo, tự tánh tịnh chính là Tăng bảo. Cho nên, Phật – Pháp – Tăng (Tam Bảo) là Giác – Chánh – Tịnh.”