Độ mới: Sách mới

– Tổng quan, giới thiệu về Google AdWords
– Tạo chiến dịch Google AdWords cơ bản
– Tạo chiến dịch Google AdWords nâng cao
– Hướng dẫn chạy quảng cáo hiệu quả cho mạng Hiển thị, video, ứng dụng di động…
– Tiếp thị lại – Remarketing
– Hướng dẫn công cụ Google AdWords Editor
– Các hoạt động tự động hóa cho AdWords
– Tối ưu chiến dịch quảng cáo, tăng điểm chất lượng, tăng hiệu quả click chuột
– Chặn click tặc
– Tài khoản MCC
– Một số chính sách quảng cáo cần biết
– Một số kiến thức về Google analytics và kết nối analytics với AdWords