Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2008)

Tổng hợp 273 điển tích văn hóa Trung Hoa.