Độ mới: Sách như mới

Tập hợp những bài viết của chuyên gia nhân sự Nguyễn Hùng Cường về trài nghiệm nghề nhân sự cho những bạn mới vào nghề hay những ai muốn tìm hiểu về nghề nhân sự ở các doanh nghiệp.